مطالب اخیر

طی خبری که از روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد بانک‌ها در 6 ماهه اول سال جاری تسهیلاتی معادل 6967.2 هزار میلیارد ریال به بخش‌های اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به شش ماه اول سال گذشته حدود 3145.8 هزار میلیارد ریال فزونی داشته است.

طبق گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در طول سال 1398 نسبت به سال 1397، 26 درصد افزایش داشته است. تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی طی سال 1398 با 2012.6 هزار میلیارد ریال افزایش، هعادل 9749.9 هزار میلیارد ریال بوده است.