مطالب اخیر

هدف از این مطالعه احصای شاخص‌های مالی مربوط به رتبه‌بندی بانک‌ها و ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی برای رتبه‌بندی بانک‌های کشور می‌باشد. برای به‌دست آوردن اطلاعات مالی جامعه آماری پژوهش که شامل ۳۱ بانک و ۲ موسسه مالی و اعتباری می‌باشد از ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده مربوط به پایان سال ۱۳۹۳ استفاده شده است.

بيكاري يكي از بزرگترين چالش هاي كنوني اقتصاد ايران است و مطالعات نشان مي دهد تنها از طريق افزايش سرمایه‌گذاری مي توان بيكاري را كاهش و بهره وري را افزايش داد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان تاثير تسهيلات اعطايي در رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصي در سالهاي 81- 1350 است. در اين راستا، ابتدا به مباني نظري موضوع پرداخته و عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي ايران معين مي شود.