مطالب اخیر

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت احتمالی جهان در طی سال‌های 2020 و 2021 در پی آسیب‌های ناشی از کرونا و پیمدهای مثبت ساخت واکسن این بیماری پرداخته است. 

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، اخیراً و براساس اطلاعات مربوط به ماه آگوست سال 2020، گزارشی درخصوص وضعیت اقتصادی ایران منتشر نموده است.

عمده‌ترین چالشی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، نکول اعتباری یا احتمال نکول تسهیلات‌گیرندگان از انجام تعهدات خود در قبال نظام بانکی می‌باشد که به‌عنوان ریسک اعتباری از آن یاد می‌شود؛ ازاین‌رو بایستی جهت کنترل ریسک اعتباری، عوامل اثرگذار بر این نوع ریسک شناسایی شوند.

در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق، با استفاده از داده‌های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تفسیر شد.

با توجه به شرایط موجود و نامناسب بودن اقتصاد کشورهای اروپایی، شاخص‌های بورسی نیز تضعیف شده‌اند. در وال استریت، هر سه شاخص مهم بورسی امریکا با توجه به ریزش همه شاخص‌ها در سطح‌های پایین‌تری نسبت به روز قبل بسته شدند.

موسسه مطالعاتی اقتصادی ایفو آلمان، در گزارشی 6.6% کاهش رشد اقتصادی را در سال 2020 برای کشور آلمان، به دنبال شیوع پاندمی کرونا، پیش‌بینی کرده است. 

تحقيق حاضر با هدف تعيين نقش و تاثير تسهيلات بانک‌هاي تجاري در رشد اقتصادی انجام شده است. نوع روش تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش همبستگي است. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق مدل پنل ديتا (Panel Data) استفاده شده است.

در آخرین گزارش بررسی چشم‌انداز اقتصادهای جهانی که توسط موسسه رتبه‌بندی مودی منتشر شده است، رتبه اعتباری هند و انگلیس که در رتبه‌های پنجم و ششم برترین‌های اقتصاد جهان قرار دارند، کاهش پیدا کرده است.

هدف اساسي پژوهش حاضر، تعيين نقش تسهیلات بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي در استان گلستان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، از دو روش توصيفي – پيمايشي و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک هاي تخصصي طي سال هاي 85 – 1377 در بر مي گيرد.

مقاله حاضر به دنبال بررسي نقش توزيع تسهيلات بانکي بين بخش‌هاي اقتصادی بر رشد اقتصادی در ايران است. براي اين منظور، با استفاده از داده‌هاي سري زماني 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزيعي (ARDL) بهره جسته است.

  • 1
  • 2