مطالب اخیر

رتبه اعتباری و اعتبارسنجی هر دو ابزارهای آماری هستند که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت دیون توسط مشتریان حقیقی و حقوقی، در بسیاری از بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاد از گزارش‌های رتبه‌بندی اعتباری و هم‌چنین اعتبارسنجی، برای بانک‌ها و اکثر نهادهای اعطای اعتبار ضروری و یاری‌رسان است؛ زیرا که تأثیر پیشینه رفتارهای اعتباری و نیز ویژگی‌های طیف گسترده متقاضیان بر میزان ریسک اعتباری را مشخص می‌نمایند.