مطالب اخیر

عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب گفت: دو هفته پیش در شورای پول و اعتبار تعویق اقساط بدون کارمزد و جریمه به تصویب رسید و کارگروهی در دولت، 10 گروه مشمول این شرایط را تعیین کرد.