مطالب اخیر

در بودجه سال 99، دولت با طراحی منابع جدید درآمدی، که یکی از این طرح ها به انتشار اوراق مالی برمی‌گردد، مدعی کاهش وابستگی به فروش نفت شده است، در حالی که در صورت تصویب، این طرح می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم بشود.

در لایحه بودجه سال 1399، دولت درآمد بانک‌ها را با 10.5% رشد نسبت به سال گذشته، ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که بانک ملی ایران با بیش از ۴۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است.