مطالب اخیر

رئیس کمیسیون بانکداری مجلس، حسین زاده بحرینی، درباره موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بنگاه‌داری از مواردی است که بانک‌ها مجاز به انجام آن نیستند و در جهت مقابله با این موضوع، بنگاهی که در مالکیت بانک قرار دارد باید سالانه 25% مالیات پرداخت کند.