مطالب اخیر

طی خبری که از روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد بانک‌ها در 6 ماهه اول سال جاری تسهیلاتی معادل 6967.2 هزار میلیارد ریال به بخش‌های اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به شش ماه اول سال گذشته حدود 3145.8 هزار میلیارد ریال فزونی داشته است.

افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان به موافقت و تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

طبق خبری که توسط روابط عمومی بانک ملی منتشر شده است، در پنج ماه نخست سال جاری، بانک ملی بالغ بر 542 هزار و 146 میلیارد ریال که معادل 555 هزار و 72 فقره می‌باشد به بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، بازرگانی و … تسهیلات پرداخت کرده است.

با استفاده از داده هاي سري زماني سال هاي (1386-1356) و برآورد الگوي معادلات همزمان با بهره گيري از روش 3SLSنشان داده شده که تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش توليد اين بخش نسبت به تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش به ترتيب برابر با 0.05 درصد و 0.14 درصد مي باشد.