مطالب اخیر

با استفاده از داده هاي سري زماني سال هاي (1386-1356) و برآورد الگوي معادلات همزمان با بهره گيري از روش 3SLSنشان داده شده که تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش توليد اين بخش نسبت به تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش به ترتيب برابر با 0.05 درصد و 0.14 درصد مي باشد.