طبق اعلام بانک مرکزی، در سال 1398 تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ارزشی بالغ بر 9،749،905 میلیارد ریال داشته است. این تسهیلات در قالب بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت گردیده است که در ادامه به تفضیل بیان می‌شود.

 

تسهیلات شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی:

تسهیلات شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه اختصاص یافته است. حجم تسهیلات در بازه‌های زمانی شش ماه و دوازده ماهه به شرح ذیل می‌باشد:

  • بخش کشاورزی، در شش ماه تسهیلاتی به مبلغ 318.759 میلیارد ریال (دارای سهم8.3 درصد ازکل) و در دوازده ماه مبلغ 747.467 میلیارد ریال (دارای سهم 7.7 درصد از کل) را دریافت نموده است؛ که لازم به ذکر است باتوجه به آمارهای اعلام شده عمده تسهیلات شبکه بانکی در بخش کشاورزی صرف شده است.
  • بخش صنعت و معدن، در شش ماه تسهیلاتی به مبلغ 1.183.646 میلیارد ریال (دارای سهم 31.0 درصد از کل) و در دوازده ماه مبلغ 3.172.390 میلیارد ریال (دارای سهم 32.5 درصد از کل) را دریافت کرده است.
  • به بخش مسکن و ساختمان، در شش ماه تسهیلاتی به مبلغ 283.789 میلیارد ریال (دارای سهم 7.4 درصد از کل) و در دوازده ماه مبلغ 686.971 میلیارد ریال (دارای سهم 7.0 درصد از کل) اختصاص داده شده است.
  • بخش بازرگانی، در شش ماه تسهیلاتی به مبلغ 689.160 میلیارد ریال (دارای سهم 18.0 درصد از کل) و در دوازده ماه مبلغ 1.850.938 میلیارد ریال (دارای سهم 19.0 درصد از کل) را دریافت کرده است.
  • بخش خدمات، در شش ماه تسهیلاتی به مبلغ 1.342.375 میلیارد ریال (دارای سهم 35.1 درصد از کل) و در دوازده ماه مبلغ 3.285.865 میلیارد ریال (دارای سهم 33.7 درصد از کل) را دریافت نموده است.
  • میزان تسهیلات اختصاص یافته به سایر بخش‌های متفرقه اقتصادی نیز در شش ماه به مبلغ 3.636 میلیارد ریال (دارای سهم 0.1 درصد از کل) و در دوازده ماه مبلغ 6.273 میلیارد ریال (دارای سهم 0.1 درصد از کل) بوده است.

در جدول ذیل تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی براساس مبلغ و سهم از تسهیلات کل نشان داده شده است. اطلاعات موجود براساس گزارش‌های 6 ماهه و 12 ماهه می‌باشد.

 

تسهیلات
تسهیلات
هم‌چنین طبق نمودار زیر امکان مقایسه تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی وجود دارد:
تسهیلات
تسهیلات

بیشترین تسهیلات مربوط به بخش خدمات و کمترین میزان تسهیلات بدون درنظر گرفتن بخش‌های متفرقه، مربوط به بخش مسکن و ساختمان بوده است.

 

هدف از تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی:

طبق گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی، هدف بخش‌های اقتصادی از دریافت تسهیلات را می‌توان ایجاد، تأمین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر موارد نام برد.

بخش‌های اقتصادی برای ایجاد و تأسیس مبلغ 1.118.937 میلیارد ریال (11.5 درصد)، تأمین سرمایه در گردش مبلغ 5.261.376 میلیارد ریال (54.0 درصد)، تعمیرات مبلغ 254.874 میلیارد ریال (2.6 درصد)، توسعه مبلغ 1.329.309 میلیارد ریال (13.6 درصد)، خرید کالای شخصی مبلغ 1.101.557 میلیارد ریال (11.3 درصد)، خرید مسکن مبلغ 282.393 میلیارد ریال (2.9 درصد) و برای سایر موارد مبلغ 401.459 میلیارد ریال (4.1 درصد) تسهیلات دریافت کرده‌اند.

هدف تسهیلات
هدف تسهیلات
 

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی