براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در پایان پاییز سال جاری نسبت به سال گذشته، 30.8 درصد رشد داشته است و به ارزشی بالغ بر 2104 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

طبق این گزارش، عمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب عقد مرابحه بوده است و نسبت به کل تسهیلات سهمی در حدود 25.6 درصدی داشته است. پس از عقد مرابحه، عقد فروش اقساطی نیز نسبت به سایر عقود سهم عمده‌تری داشته و 25.4 درصد تسهیلات مربوط به فروش اقساطی بوده است. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه نیز 8.7 درصد از کل تسهیلات را در سال جاری تشکیل داده است. لازم به ذکر است که حجم تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سال گذشته با 58.5 درصد رشد به ارزشی بالغ بر 183 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقش بانک‌های تجاری و تخصصی در میزان تسهیلات اعطایی

هر کدام از بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب تسهیلاتی در حدود 337 هزار میلیارد تومان و 368 هزار میلیارد تومان اعطا کرده‌اند. میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری در مقایسه با سال گذشته، 24.6 درصد رشد داشته است و همچنین حجم تسهیلات بانک‌های تخصصی نیز همراه با افزایشی در حدود 14.7 درصد بوده است.

بیشترین میزان تسهیلات بانک‌های تجاری مربوط به عقود فروش اقساطی، جعاله و قرض‌الحسنه بوده است. این بانک‌ها در سال جاری حدود 34.6 درصد از تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، 13.4 درصد را به صورت قرض‌الحسنه و 9.9 درصد را در قالب عقد جعاله به متقاضیان و واجدین شرایط اعطا نموده‌اند.

بانک‌های تجاری توانسته‌اند در سال جاری حجم تسهیلات قرض‌الحسنه خود را به میزان 78.4 درصد افزایش داده و به ارزش 45،200 میلیارد تومان برسانند.

در بانک‌های تخصصی نیز بیشترین میزان تسهیلات مربوط به عقود فروش اقساطی، مشارکت مدنی و قرض‌الحسنه بوده است. این بانک‌ها در سال جاری حدود 44.7 درصد از تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، 14.2 درصد را به صورت مشارکت مدنی و 5 درصد را در قالب عقد قرض‌الحسنه به متقاضیان و واجدین شرایط اختصاص داده‎‌اند.

بانک‌های تخصصی در سال جاری حجم تسهیلات قرض‌الحسنه خود را به میزان 52.4 درصد افزایش داده و به ارزش 18،500 میلیارد تومان رسانده‌اند.

عملکرد موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات

مطابق گزارش بانک مرکزی، موسسات اعتباری در سال جاری توانسته‌اند تسهیلات اعطایی خود را 37.4 درصد افزایش داده و به رقم بیش از 1399 هزار میلیارد تومان برسانند.

بیشترین حجم تسهیلات موسسات اعتباری با 31.5 درصد مربوط به مرابحه بوده است. لازم به ذکر است تسهیلات قرض‌الحسنه نیز 8.5 درصد از کل حجم تسهیلات را در این موسسات به خود اختصاص داده است.