براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٤٤ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که این رقم نسبت به ماه قبل آن از نظر تعداد ۱.۷% کاهش و از نظر مبلغ ۱.۳% افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه، در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٣٥ هـزار میلیارد ریال مبادله شد.

آخرین داده‌های بانک مزکزی نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری ۵۰.۳% از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشـور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که این میزان به ترتیب با ۳۲.۱%، ١٠% و ۸.۲%، بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۲% از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۶%)، خراسان رضوی (۶.۵%) و اصفهان (۶.۱%) مبادله شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

 

چک‌های وصولی

بالغ بر ٦ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال وصول شد که این رقم نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد ۰.۹% کاهش و از نظر مبلغ ۲.۲ % افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه، در کل کشور ۹۱.۶% از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۸۷.۸% از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در مهرماه ١٣٩٨ در استان تهران حدود ٢ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشـی حـدود ٣٨٣ هـزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۳% و از نظر ارزش ۸۷.۹% از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۹%)، البـرز و یزد (هرکدام ۹۲.۶%) و خراسان رضوی (۹۲.۲%) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۲%)، چهارمحال و بختیاری (۸۷.۸%) و خراسـان شـمالی (۸۸.۵%) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۱%)، البرز (۹۰.۹%) و بوشهر (۸۹.۸%) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (٨٠%)، سیستان و بلوچستان (۸۲.۹%) و هرمزگان (۸۳.۲%) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

چک‌های برگشتی

بالغ بر ٦١٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هـزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که این رقم نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲% و ۴.۸% کاهش را نشان می‌دهد. در ماه آبان سال جاری، در استان تهران حدود ١٨١ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ٥٣ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد. همچنین در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۸.۴% از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۲% از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۷.۷% از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۱% از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در آبان ماه در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۸%)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۲%) و خراسان شمالی (۱۱.۵%) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۱%)، البرز و یزد (هر کدام ۷.۴%) و خراسان رضوی (۷.۸%) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنـوبی (٢٠%)، سیستان و بلوچستان (۱۷.۱%) و هرمزگان (۱۶.۸%) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸.۹%)، البرز (۹.۱%) و بوشهر (۱۰.۲%) کم‌ترین نسـبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود ٥٩٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال در مهرماه سال جاری در کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در تمام کشور از نظر تعداد ۹۶.۱% و از نظر ارزش ۹۴.۵% از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ١٧٠ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٩ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳% و از نظر مبلغ ۹۲.۹% از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.