بر اساس اعلام ریاست محترم بانک مرکزی و همچنین طی ابلاغیه این مرکز، بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی قادر خواهند بود تا با وثیقه قرار دادن سهام عدالت، نسبت به صدور کارت های اعتباری مرابحه مبادرت نمایند. طبق بخشنامه های پیشین بانک مرکزی، شرایط پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه به شرح ذیل می باشد: 1) وثیقه صدور کارت اعتباری به صورت درصدی از ارزش سبد سهام عدالت آزاد شده مورد پذیرش می باشد. 2) سهام همه شرکت های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه قرار گیرد. 3) صدور کارت اعتباری فقط برای متقاضیانی که سهام عدالت متعلق به آنها آزاد شده است، امکان پذیر می باشد.