آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) نشان می‌دهد در ماه گذشته بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۲۷۵ هزار تراکنش‌ به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال در شبکه پرداخت انجام شده ست که این رقم نسبت به مرداد ماه کاهش را نشان می‌دهد؛ همچنین بررسی این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین سهم در ابزارهای پرداخت متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی است و شرکت به پرداخت ملت در میان دوازده شرکت فعال PSP بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش‌های شاپرکی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس داده‌های آماری ارائه شده از سهم بازار بانک‌ها در زمینه تعداد تراکنش‌ های شاپرکی، بانک ملت با 24.13% بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در شهریور ماه داشته و پس از آن بانک‌ ملی ایران با 12.53% و بانک کشاورزی با 7.24% بیشترین تعداد تراکنش را در میان بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد در شهریور ماه امسال نسبت به ماه‌های قبل از آن، ثبات نسبی در جایگاه بانک‌های پیشتاز در تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک وجود دارد.

گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) در زمینه وضعیت سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش‌ های شبکه پرداخت حاکی است: بانک ملت با سهم 22.29%، بانک ملی ایران با 11.7% و بانک صادرات ایران با سهم 11.3% در جایگاه اول تا سوم بیشترین سهم از مبلغ پذیرندگی تراکنش‌های شبکه پرداخت قرار گرفته‌اند. مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مردادماه نشان از کاهش اندک سهم بازار بانک ملت و ارتقای جایگاه بانک ملی از جایگاه سوم به رتبه دوم و نزول یک پله‌ای بانک صادرات از رتبه دوم در مبلغ تراکنش‌های شاپرکی به مقام سوم خبر می‌دهد.