طبق آخرین آمار بانک مرکزی درخصوص نقدینگی و مقایسه آن در طول هشت سال گذشته، سال 1398 اقتصاد ایران شاهد بیشترین حجم نقدینگی و رقمی حدود 2400 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

تعریف نقدینگی:

برای نقدینگی تعاریف متعددی بیان شده است که در تعریفی جامع می‌توان گفت:

نقدینگی، تبدیل دارایی‌های غیرنقد به وجه نقد بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات است. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می‌شود.

 

روند رشد نقدینگی در ایران:

حجم نقدینگی از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در یک اقتصاد است که زیان‌های جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت؛ لذا بایستی با اقدامات مناسب کنترل گردد. عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و گسترش بازار اوراق، تأمین و کنترل کسری بودجه از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای کنترل نقدینگی اتخاذ نماید تا از این طریق مانع از رشد بی‌رویه نرخ تورم شود.

طبق تحلیل اقتصاددانان، پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری حجم نقدینگی بیشتر گردد و رقمی حدود یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شود. از این رو و با توجه به نرخ تورم که ممکن است در اثر افزایش نقدینگی ایجاد شود، دولت تصمیم دارد تا با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی از این رویداد جلوگیری به عمل آورد.

با بررسی روند حجم نقدینگی طی 8 سال گذشته یعنی از سال 1390 تا سال 1398، مشاهده می‌شود که طی این سال ها نقدینگی همواره در حال رشد بوده و افزایش در حدود 2000 هزار میلیارد تومان داشته است. بیشترین حجم نقدینگی مربوط به سال 1398 و کمترین آن مربوط به سال 1390 بوده است. در جدول ذیل وضعیت نقدینگی به تفکیک سال‌ها و براساس جدیدترین آمار اقتصادی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، ذکر گردیده است:

سال میزان نقدینگی
1390 ۳۵۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
1391 ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان
1392 ۶۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
1393 ۷۸۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
1394 ۱۰۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
1395 ۱۲۵۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
1396 ۱۵۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان
1397 ۱۸۸۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان
1398 بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.