طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آذر ماه سال 1398، به 22623 هزار میلیارد ریال رسیده است.

براساس این گزارش که با نام گزیده آمارهای اقتصادی در سایت بانک مرکزی نیز آورده شده است، حجم نقدینگی آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 1397، 28.2 درصد رشد داشته است. نقدینگی شامل پول و شبه‌پول می‌باشد که طبق این گزارش، عمده افزایش حجم نقدینگی از ناحیه رشد پول بوده است. حجم پول در مقایسه با مدت مشابه در سال 97، 48.6 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 20.2 درصد بیشتر شده است.

مطابق با گزارش ذکر شده، حجم دارایی‌های خارجی و همچنین بدهی بخش دولتی نیز در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته به ترتیب 17.4 و 28.1 افزایش یافته است. بدهی بخش غیردولتی نیز نشان‌دهنده رشد 19.2 درصدی در آذر ماه می‌باشد.