چکیده:

در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود،‌ قدیمی­ترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپرده­گذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکی‌ترین واسطه­های مالی محسوب می­شود. ضمن آنکه ضرورت حفظ اعتماد آحاد جامعه جهت جلوگیری از پیامدهای ریسک سیستماتیک (سرایت بحران و امکان وقوع پدیده شکست بازار) ایجاب می­کند دولت به عنوان تامین ­کننده نهایی نقدینگی و اعتبار برای اقتصاد یا آخرین سپر حفاظتی وجوه بانک­ها عمل نماید. بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک اعتباری در تمامی مراحل قبل از اعطای تسهیلات، حین و بعد از اعطای تسهیلات امری حیاتی برای بانک هاست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی منسجم در حوزۀ مدیریت ریسک اعتبار است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی زمینه بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری به چارچوب سه بخشی الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری شامل خط مشی، متدلوژی و زیرساخت دست پیدا شد.

در نظامهای مالی بانک‌محور، بانکها نقش پیشرو در تجهیز پس‌اندازها، تخصیص سرمایه، نظارت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران بنگاه‌های اقتصادی و فراهم ساختن ابزارهای مدیریت ریسک ایفا میکنند. از آنجا که نظام مالی ایران بیشتر بانک-محور است تا بازار-محور؛ بنابراین در ایران نیز بانک‌ها نقش ممتاز و پیشگامی در تامین مالی، تجهیز منابع، مدیریت ریسک و بطور کلی واسطه‌گری وجوه بخش‌های مختلف اقتصادی برعهده دارند. از طرف دیگر به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپرده‌گذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکی‌ترین واسطه‌های مالی محسوب میشود. ضمن آنکه ضرورت حفظ اعتماد آحاد جامعه جهت جلوگیری از پیامدهای ریسک سیستمیک (سرایت بحران و امکان وقوع پدیده شکست بازار) ایجاب میکند دولت به عنوان تامین‌کننده نهایی نقدینگی و اعتبار برای اقتصاد یا آخرین سپر حفاظتی وجوه بانک‌ها عمل نماید.

واژگان کلیدی:

مدیریت ریسک اعتباری؛ خط مشی؛ متدلوژی؛ زیرساخت؛ نظریه داده بنیاد

نویسندگان:

علی ثقفی؛ جمال دامغانیان؛ سجاد سیاح؛ حسین خضوعی

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :

http://jik.srbiau.ac.ir/article_11352.html