چکیده:

هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‌های تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت‌ها در ایران می‌باشد. وجود موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ماده بیست و یک قانون اوراق بهادار پیش‌بینی‌ شده است و دستورالعمل شرایط ثبت و نظارت بر موسسات رتبه‌بندی تدوین شده است.موسسات رتبه یندی باید به عوامل کمی و کیفی توجه کنند.

برای همین منظور در این تحقیق، ابتدا ادبیات رتبه بندی اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های تعیین کننده رتبه اعتباری در دوبخش وضعیت کسب‌وکار (متغیرها کیفی) و وضعیت مالی(متغیرهای کمی) استخراج شد. سپس نظر خبرگان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اکتشافی جمع‌آوری گردید. با این کار شاخص‌هایی برای تعیین رتبه انتخاب می‌شوند که در محیط ایران موضوعیت دارد. برای آزمون فرضیات پژوهش که میزان اهمیت هریک از شاخصها را در تعیین رتبه اعتباری در نظر می‌گیرد از آزمون دوجمله‌ای و برای اولویت‌بندی شاخصها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، شاخص به عنوان، 71 شاخص به عنوان شاخص‌های تعیین کننده رتبه اعتباری می‌باشند.

 

واژگان کلیدی:

رتبه بندی اعتباری، آزمون دوجمله‌ای، وضعیت کسب‌وکار، وضعیت مالی  

نویسندگان:

سیده سمانه شاهرخی، شهناز مشایخ   این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: http://jik.srbiau.ac.ir/article_9323_e18e8b292b5329ba0c8d798992ecb24e.pdf