چکیده:

اهميت سرمایه گذاري و تسهيلات اعطايي و نقش آن ها در رشد اقتصادي، مساله‌اي است که حجم قابل توجهي از نظريه‌هاي اقتصاد کلان و توسعه را به خود اختصاص داده است زيرا تاثير معني داري بر رشد و بهبود وضعيت اقتصادي کشورها دارد. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين انباشت سرمايه با تسهيلات اعطايي بانکي در ايران مي‌باشد.

جامعه آماری تحقیق حاضر از نوع علی – تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. و روش نمونه‌گیری به دلیل ماهیت اسنباطی مطالعه و با استفاده از داده‌های سری زمانی 1391 لغایت 1393 به صورت ماهانه و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی نمونه‌گیری مدنظر نمی‌باشد و همچنین از مرکز اطلاعات و آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده است و به وسیله رگرسیون خطی چند متغیره و روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و روابط کوتاه‌مدت تجزیه و تحلیل شده است و همچنین با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) نسبت به تحلیل روابط کوتاه‌مدت اقدام می‌شود نتایج تحقیق گواه آن است که در کوتاه‌مدت رابطه انباشت سرمایه با تسهیلات اعطایی بانکی در ایران منفی و معنی‌دار بوده و برای بدست آوردن روابط با استفاده از نرم ‌افزارهای EViewes9 و Microfit4.1 مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌تواند منبع رشد و فرصت‌های شغلی در آینده باشند که می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ( تولید، خدمات و بازگانی ) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است….

واژگان کلیدی:

انباشت سرمایه، تسهيلات اعطايي بانکي، VAR،ARDL

نویسندگان:

محمدرضا ناهيدي اميرخيز, راحله شاه‌محمدي دوران

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/FileServer/SF/6021395H0412.pdf