چکیده:

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مناسب به منظور مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) است . در این پژوهش از بین متغیر های شناسایی شده، 17 متغیر با استفاده از قضاوت خبرگان ( روش دلفی ) مورد تائید قرار گرفتند . جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و متخصصان بانک (بانک صادرات استان گیلان ) می­باشد. ابزار مورد استفاده برای جمع­‌آوری داده­‌‌های تحقیق پرسشنامه است که تعداد 8 پرسشنامه بین خبرگان تحقیق توزیع گردید و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تلفیق تکنیک DEMATEL و ANP استفاده شد. با تجزیه و تحلیل داده ها در تکنیک و فرآیند DEMATEL مشخص گردید که در بین 17 معیار شناسایی شده موثر بر ریسک اعتباری در بانک ها ، ریسک عملیاتی بیشترین تاثیرگذاری را بر ریسک اعتباری دارد . از میان معیارهای ریسک عملیاتی نیز کیفیت فرآیند بررسی تسهیلات بیشترین تاثیر را دارد به عبارتی این معیار با اهمیت‌ترین معیار از نظر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در کل سیستم است . همچنین ریسک تمرکز نیز دارای اهمیت بالایی در کل سیستم است. نتایج این پژوهش در مدیریت ریسک اعتباری بانک­‌ها قابل استفاده و دارای اهمیت است.

بانک‌ها و موسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجهه هستند. ماهیت فعالیت‌های مالی و سر و کار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار، سیستم‌های پرداخت و نرخ‌های مختلف، این گونه موسسات را در برابر ریسک‌های ویژه‌ای قرار می‌دهد و از سوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیت‌های مالی، نوآوری‌های فنی و پیچیده‌تر شدن سیستم‌های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر موسسه مالی درآید.

واژگان کلیدی:

ریسک اعتباری، تصمیم‌گیری چندمعیاره، تکنیک DEMATEL ، فرآیند تحلیل شبکه‌ای ANP

نویسندگان:

نرگس دل افروز، مهدی همایون‌فر، مریم تقی‌پور تمیجانی

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

http://fej.iauctb.ac.ir/article_664733_3ee0494638fc71dd1410ee3b95da1ee0.pdf