بانک ملی ایران در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان خود اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید که در ادامه به‌طور مفصل به هرکدام پرداخته می‌شود.

1- میانگین حساب: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 18 درصد از 10 تا 50 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 12 الی 36 ماهه دریافت کنند.

2- تعمیر مسکن: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1ماهه و معرفی 1 ضامن معتبر تسهیلات 18 درصد تا 10 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 36 ماهه دریافت کنند.

3- ازدواج: در این طرح متقاضیان می‌توانند بدون سپرده‌گذاری و معرفی 1 ضامن معتبر تسهیلات 4 درصد تا 50 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 48 ماهه دریافت کنند.

4- خرید خودرو: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 18 درصد تا 15 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 60 ماهه دریافت کنند.

5- خرید لوازم منزل: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 18 درصد از 8 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 36 ماهه دریافت کنند.

6- ویژه مسکن: افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن همانند سپرده کوتاه مدت عادی انجام و بر اساس مبلغ سپرده گذاری و مدت ماندگاری در قالب 3 طرح قابل ارائه می باشد. مشتری می تواند بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح سپرده نماید.

1-6- شرایط اعطای تسهیلات و سقف فردی تسهیلات در مناطق مختلف کشور 7- جاری پایه‌های فروش: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 3 ماهه و معرفی و ارائه ضمانت‌های مورد‌ نظر و تأیید بانک تسهیلاتی 5 برابر میانگین حساب خود با بهره و بازپرداخت ترجیهی شعبه مورد‌نظر دریافت کنند. 8- قرض الحسنه: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 4 درصد مبلغی بسته به معدل حساب بصورت بازپرداخت 36 الی 48 ماهه دریافت کنند. 9- بانک کارگشایی: اعطای وام قرض الحسنه درقبال ترهین طلای ساخته شده با عیار 17 و 18 و جواهرات تا سقف فردی 2میلیون تومان با بهره 12درصد بصورت بازپرداخت 12ماهه درقالب یک قرارداد اعطا می‌گردد. 10- جعاله: اعطای تسهیلات جعاله رفع احتیاجات ضروری درقبال ترهین طلای ساخته شده وجواهرات تا سقف فردی 10 میلیون تومان با بهره 18درصد بصورت بازپرداخت 24ماهه درقالب یک قرارداد اعطا می‌شود.

طرح‌های تسهیلاتی بانک مهر ایران
بخوانید