بانک ملی ایران در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان خود اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید که در ادامه به‌طور مفصل به هرکدام پرداخته می‌شود.

1- میانگین حساب: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 18 درصد از 10 تا 50 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 12 الی 36 ماهه دریافت کنند.

2- تعمیر مسکن: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1ماهه و معرفی 1 ضامن معتبر تسهیلات 18 درصد تا 10 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 36 ماهه دریافت کنند.

3- ازدواج: در این طرح متقاضیان می‌توانند بدون سپرده‌گذاری و معرفی 1 ضامن معتبر تسهیلات 4 درصد تا 50 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 48 ماهه دریافت کنند.

4- خرید خودرو: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 18 درصد تا 15 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 60 ماهه دریافت کنند.

5- خرید لوازم منزل: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 18 درصد از 8 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 36 ماهه دریافت کنند.

6- ویژه مسکن: افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن همانند سپرده کوتاه مدت عادی انجام و بر اساس مبلغ سپرده گذاری و مدت ماندگاری در قالب 3 طرح قابل ارائه می باشد. مشتری می تواند بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح سپرده نماید.

1-6- شرایط اعطای تسهیلات و سقف فردی تسهیلات در مناطق مختلف کشور

7- جاری پایه‌های فروش: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 3 ماهه و معرفی و ارائه ضمانت‌های مورد‌ نظر و تأیید بانک تسهیلاتی 5 برابر میانگین حساب خود با بهره و بازپرداخت ترجیهی شعبه مورد‌نظر دریافت کنند.

8- قرض الحسنه: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 4 درصد مبلغی بسته به معدل حساب بصورت بازپرداخت 36 الی 48 ماهه دریافت کنند.

9- بانک کارگشایی: اعطای وام قرض الحسنه درقبال ترهین طلای ساخته شده با عیار 17 و 18 و جواهرات تا سقف فردی 2میلیون تومان با بهره 12درصد بصورت بازپرداخت 12ماهه درقالب یک قرارداد اعطا می‌گردد.

10- جعاله: اعطای تسهیلات جعاله رفع احتیاجات ضروری درقبال ترهین طلای ساخته شده وجواهرات تا سقف فردی 10 میلیون تومان با بهره 18درصد بصورت بازپرداخت 24ماهه درقالب یک قرارداد اعطا می‌شود.